pisomnosti. recenzia : demo cd phb "touto cestou kráèal ybaboch"

PhB (Pathetic hypermarket band) je, súdiac už pod¾a názvu skupiny i debutového CD,...


. report : peter piatko a phb v èajovni bie¾a ¾alia ... 25. jn 2004

O meste Šurany som vedela len to, že tu stoja rýchliky a že tam býva pesnièkárka...


. report : pesnièkársky festivalèok v tlmaèoch ... 11. jn 2004

Aj keï Tlmaèom hrozivo mávali päsami dažïové mraèná a rieka Hron tu už...


. report : spomienka na karla kryla u matúša ... 5. mj 2004

Uplynulo presne 60 rokov a 3 dni od narodenia èeského pesnièkára, básnika a...


. report : koncert phb vo world clube zvolen ... 31. marec 2004

Mladé folkové zoskupenia expandujú! Exkluzívne! Len pre èitate¾ov folk.sk! Zvolen...


. report : koncert phb v èajovni biela ¾alia ... 19. marec 2004

Nenávidím hudbu. Poèul som ju vo všetkých najpoèúvanejších rádiách, videl v...


. report : koncert phb v èajovni biela ¾alia ... 27. februr 2004

Èajovòa Biela ¾alia v bratislavskom Ružinove bola 27. februára miestom vystúpenia...


. report : koncert phb u matúša ... 5. februr 2004

"U Matúša" je názov jedného z mnohých bratislavských zariadení, urèených...


. report : pathetic hypermarket band v upc ... 20. oktber 2003

Keï som za stolom v Univerzitnom pastoraènom centre v Bratislave zbadala èas...

sp na psomnosti